Ideari

Com volem que sigui la nostra escola?

 • Alegre, optimista.
 • Comprensiva i acollidora.
 • Madurativa, pel seu ambient i manera de fer.
 • Integradora.
 • Que afavoreixi el diàleg, la participació, el compartir.
 • Que mantingui  l’equilibri entre l’exigència de treball i la flexibilitat pròpia d’un ensenyament individualitzat.

Aprenem a SER

perquè…

????????????????????????????????????

partint de la individualitat de cada nen i cada nena, tenim com a objectiu la construcció de la seva identitat física, emocional, mental, espiritual i transcendent.

L’ambient en el que es desenvolupa el conjunt d’activitats de la vida educativa  és alegre, cordial i facilita unes relacions humanes confiades i amoroses.

La pràctica diària de la interiorització  porta a

 • equilibrar els aspectes físic, mental, emocional i espiritual
 • millorar la qualitat d’atenció sostinguda
 • desenvolupar la capacitat d’interrogar-se i sorprendre’s
 • experimentar l’espai interior, intuïtiu i misteriós i gaudir del silenci, la pau i l’harmonia.

Projecte de desenvolupament personal 

 • la filosofia
 • els valors
 • les dimensions emocionals intrapersonals (l’autoconeixement, autoestima…) i interpersonals (empatia, habilitats socials…)
 • l’autonomia, la creativitat i la imaginació
 • la capacitat d’anàlisi crítica i autocrítica, és a dir, de pensament propi, de traçar el propi camí

 Projecte de cultura religiosa

 • El respecte de les diferents cosmovisions i conviccions dels pares.
 • l’Escola imparteix cultura religiosa a tots els alumnes.
 • essent en el seu fonament cristià, es potencia l’aprenentatge, les actituds i  els valors que comparteixen tant les diferents religions com la cultura humanística no religiosa.

Aprenem a CONVIURE

perquè…

resized_DSCN5001

 • coneixent i acceptant la pròpia identitat catalana, estimula alhora els valors de solidaritat i respecte a tots els pobles i cultures; fomenta actituds de diàleg i d’esperit crític i ensenya els valors de la interdependència  i la responsabilitat.
 • porta a terme projectes interdisciplinaris en la  celebració de les festes tradicionals
 • afavoreix de manera progressiva el funcionament democràtic dels grups d’alumnes mitjançant les responsabilitats de classe, les assemblees, la participació en l’elaboració de normes i la pràctica de la mediació de conflictes.
 • estimula les relacions constructives entre alumnes d’edats diferents: jocs dirigits pels més grans, ajudes en el menjador, tutoria entre iguals…
 • potencia la convivència de manera creativa mitjançant l’elaboració de projectes de convivència renovats cada curs i adreçats a tots els àmbits escolars.
 • dóna una atenció individualitzada i personalitzada a cada alumne segons les seves capacitats, aptituds i necessitats específiques. El pla d’actuació és dissenyat, gestionat i avaluat pel Departament d’Atenció a la Diversitat que coordina l’actuació de tutors, professors i mestres de suport.
 • crea un ambient favorable a la diversitat cultural i al plurilingüisme. El projecte lingüístic prioritza el llenguatge com a constructor i organitzador del coneixement, i contempla l’aprenentatge i la comunicació en quatre llengües:
  1. llengua catalana, llengua vehicular i base dels aprenentatges.
  2. llengua castellana, segona llengua vehicular. S’inicia a P5.
  3. llengua anglesa, primera llengua estrangera. S’introdueix a P3.
  4. llengua francesa, segona llengua estrangera. S’introdueix a 2n.
 • busca la coordinació i col·laboració amb les altres escoles del nostre entorn.

Aprenem a CONÈIXER

perquè…

 • aprenem-a-coneixerEls processos d’ensenyament-aprenentatge de coneixements  s’orienten més al domini dels instruments de coneixement que no pas a l’acumulació de sabers (múltiples i canviants).
 • Les nostres propostes didàctiques tendeixen a desenvolupar la capacitat de processar la informació (descriure, narrar, seleccionar, organitzar…), comprendre la realitat (explicar, establir relacions), la capacitat d’argumentar (justificar, donar raons…) i la capacitat de compartir i contrastar (dubtar…).
 • Tractem d’integrar les tecnologies de la informació i comunicació a les àrees curriculars centrant-nos  en l’ alumne que aprèn. Tenim com a finalitat desenvolupar les seves capacitats perquè experimenti el plaer de descobrir i comprendre el món que l’envolta.
 • Tractem de combinar la motivació, necessaria per a un aprenentatge contextualitzat i significatiu  amb l’esforç i la implicació de l’alumne en les seves descobertes.
 • Organitzem el temps i l’espai de manera que sigui possible  la transformació de la informació en coneixement:  
  • El treball individualitzat. L’alumne aprèn a treballar de manera autònoma amb la supervisió de diferents mestres.
  • Els grups flexibles. La constitució de grups més reduïts fa possible una atenció més individualitzada i propera.
  • Les sortides potencien el  contacte amb la realitat global i  interdisciplinar.
  • Els projectes interdisciplinaris Programacions de diverses àrees amb metodologia de projectes de treball.
  • Les aules d’informàtica i  les aules interactives  potencien el pensament lògic i estructurat amb programes de llengües, geometria, tractament de textos i fulls de càlcul estadístic. 
  • El pensament creatiu amb programes de dibuix i tractament fotogràfic.

 

Aprenem a FER

perquè…

DSCN4405

 • Els alumnes, exercitant-se  en l’habilitat, la tècnica, l’estratègia, fan de la pròpia acció font d’aprenentatge.
 • Es facilita la reflexió sobre la pròpia activitat; S’aplica el coneixement  a contextos diferents i  i a situacions diverses.
 • S’introdueix com a element important la dimensió de caràcter grupal.

Aprenentatge cooperatiu. Propostes amb doble responsabilitat: aprendre individualment i contribuir a que aprengui el company (interdependència positiva)

Tutoria entre iguals. Creació de parelles d’alumnes amb diferent funció:  ensenyar o aprendre… amb activitats orientades i supervisades pels mestres.

Treballem per sensibilitzar els nens i nenes respecte dels problemes del nostre planeta tenint com a eix inspirador i vertebrador la Carta de la Terra a fi d’adquirir consciència de  la nostra responsabilitat en la seva sostenibilitat: participació en l’hort Biològic de l’Escola i en el projecte de l’Agenda 21 Escolar.

Potenciem  la imaginació i la creativitat, el gust estètic… mitjançant el cultiu de l’art:

 • La plàstica: dibuix, pintura i escultura.  Mitjançant la programació de diferents destreses i tècniques pretenem  desenvolupar l’habilitat per percebre, la sensibilitat al color,  l’expressió dels propis sentiments i pensaments, la capacitat  d’organitzar els elements per crear bellesa i harmonia. El treball monogràfic  que s’exposa a final de curs, en el qual s’involucren tots els alumnes i  que es treballa des de diferents àrees, n’és un exemple.
 • La psicomotricitat, l’Educació Física, l’expressió corporal i el teatre. Permeten desenvolupar la consciència corporal, les habilitats motrius, el gest significatiu, les tècniques per saber expressar els sentiments i la preparació de representacions teatrals. 
 • la música, la dansa i cantar les cançons tradicionals i d’arreu del món, caramelles, cantates, musicals, participació a Cantània… Dansar: Balls de carnestoltes, sardanes… Tocar diversos instruments… Participació a Corals.